Care for Mums - Zuzana Gáherová: Špeciálna pedagogička

gaherova

Volám sa Zuzana Gahérová. Ako školská špeciálna pedagogička desať rokov pracujem s deťmi s poruchami učenia a pozornosti. Poruchy učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia a dyskalkúlia, inak inteligentným deťom, sťažujú učenie a štúdium. Práca s deťmi a hlbšie štúdium problematiky ma priviedli k poznaniu, že takéto deti sa dokážu úspešne učiť, avšak vedomosti získavajú odlišným spôsobom. Ich učenie prebieha viac cez zmysly a obrazy. Čím viac zmyslov zapoja do učenia, tým sa ľahšie učia. Avšak je potrebná trpezlivosť a rešpektovanie ich osobného tempa. Porovnávanie s ostatnými nie je správne. Každý sme originál. Každý je v niečom dobrý a to je potrebné objaviť.Prevádzkujem poradenskú stránku www.zavity.sk na ktorej si môžete naštudovať viac o poruchách učenia a pozornosti, o tom, ako ich zvládať. Ak sa na stránke registrujete, môžete si zadarmo sťahovať pracovné listy, ktorých som autorkou.  

 

O mne

 

Poruchy učenia sťažujú deťom život. Existuje však cesta, ako môžu zvládať školu úspešne.

Poruchy učenia ako dyslexia, dysgrafia, dysortografia a dyskalkúlia, inak inteligentným deťom, sťažujú učenie a štúdium. Zuzana Gahérová je školskou špeciálnou pedagogičkou a viac ako desať rokov pracuje s deťmi, ktoré týmito poruchami učenia a pozornosti trpia. Hlbšie štúdium problematiky Zuzanu priviedlo k poznaniu, že takéto deti sa dokážu úspešne učiť, avšak vedomosti získavajú odlišným spôsobom.

Zuzana prevádzkuje poradenskú stránku www.zavity.sk. Okrem toho organizuje webináre pre rodičov, učiteľov, špeciálnych pedagógov, na ktorých sa tejto téme venuje a poskytuje im rady, nástroje a pomôcky, vďaka ktorým môžu byť deti pod ich vedením v štúdiu úspešné.

Aké sú najčastejšie poruchy učenia u detí a ako k týmto deťom pristupovať, aby napredovali, nájdete v rozhovore so Zuzanou.

Otázky a odpovede

Čo je to Aspergerov syndróm? Ako ovplyvňuje správanie detí, ako sa prejavuje a koho najviac postihuje?
Aspergerov syndróm je jednou z najčastejších porúch autistického spektra. Vyskytuje sa u detí aj dospelých. Vo veľkej miere je Aspergerov syndróm dedičný. Môže to byť rodič, po ktorom ho dieťa zdedilo, alebo napríklad strýko, ktorý bol vnímaný v rodine ako čudák. Stáva sa, že prostredníctvom diagnostiky dieťaťa si jeden z rodičov uvedomí, že bol v detstve veľmi podobný. V podstate až v tomto momente zistí, že aj on má Aspergerov syndróm, ktorý mu však nediagnostikovali, a dieťa ho po ňom zdedilo. U chlapcov sa Aspergerov syndróm v správaní prejavuje veľmi nápadne. U dievčat až taký nápadný nie je a vyskytuje sa u nich aj menej často. Dievčatá ním v skrytosti trpia.
Kedy je potrebné zbystriť pozornosť pri nezvyčajnom správaní u detí?
Aspergerov syndróm sa prejavuje vo viacerých oblastiach osobnosti, najmä v sociálnom správaní. Dieťa sa hrá väčšinou samé, ťažko si získava a udržuje kamarátov. V mladšom veku nemá záujem nadväzovať kamarátstva s rovesníkmi. Nerado sa zapája do spoločných hier. Nechápe ich pravidlá. Problémom môžu byť hry na telesnej výchove. V mnohých situáciách sa nevie adekvátne správať a reagovať tak, ako sa to od neho spoločensky očakáva. Často hovorí to, čo si myslí, aj keď je to v danej situácii nevhodné. Má problém vyjadriť svoje emócie. Pri rozhovore neudržiava očný kontakt. Nie je mu celkom jasné, že z tváre a očí môže vyčítať emočné rozpoloženie druhého.

Ďalšia výrazná oblasť je zmyslové vnímanie. Niektoré zmyslové podnety vnímajú Aspergeri omnoho intenzívnejšie ako bežní ľudia. Niekto vníma veľmi výrazne sluchové podnety, niekto pachy a vône, iný chute alebo zrakové podnety.
Čo to v praxi znamená?
Napríklad máme dieťa, ktoré veľmi intenzívne vníma chute. Preto sa nechce stravovať v školskej jedálni a mnohé jedlá odmieta. Má vybrané iba štyri druhy jedál, ktoré konzumuje stále dookola. Nič nové nechce prijať. Alebo iný príklad chlapca, ktorý veľmi intenzívne vníma zvuky. Bežné zvuky a hluky, ktoré nám nič nerobia, počuje svojimi ušami šesť až desaťnásobne silnejšie. Cez prestávku sa ide z hluku v triede zblázniť, vyvoláva to v ňom agresivitu. Ďalším príkladom je dievčatko, ktoré si starostlivo vyberá oblečenie. Nie podľa farby a módy, ale podľa svojho kritéria. Neznáša, keď ju tlačia švy na pančuškách a jej koža nemá rada kontakt s určitými materiálmi.
Dá sa povedať, že Aspergeri majú radi v určitých oblastiach života stereotyp a prispôsobujú sa ťažko zmenám?
Oblasť prispôsobenia sa zmenám je ďalšou charakteristikou. Aspergeri potrebujú vo svojom živote prehľad, pravidelnosť a dodržiavanie rituálov. Každá dopredu neohlásená zmena ich veľmi stresuje. Až tak, že môžu reagovať veľmi emotívne. Je dôležité ich na každú udalosť vopred pripraviť. Napríklad, o týždeň máme ísť k zubárovi. Musíme sa porozprávať, čo bude zubár robiť, ako bude všetko prebiehať.
Akú najčastejšie preferovanú oblasť záujmov majú Aspergeri?
Oblasť záujmov Aspergerov je veľmi špecifická. Záujmy a zberateľská činnosť sú pre deti aj dospelých s Aspergerovým syndrómom relaxom od ťažko zrozumiteľného sveta. Obyčajne sa venujú vybraným záujmom veľmi intenzívne. Získavajú v danej oblasti veľa poznatkov. Vyrastajú z nich profesionáli na vlaky, automobily, chrobáky... Stále o svojom hobby rozprávajú. Robia si zbierky rôznych predmetov a podobne.
Čo je príčinou týchto osobnostných zvláštností?
Ľudia s Aspegerovým syndrómom majú odlišný nervový systém od bežných ľudí. Ich nervový systém spracováva veľa podnetov naraz a ľahko u nich môže dôjsť k preťaženiu. Vtedy reagujú krikom, hnevom. Svoje emócie už nedokážu udržať pod kontrolou. Väčšinou majú tieto deti problémy vo všetkých spomenutých oblastiach: sociálne správanie, problém so zmenami, zmyslová precitlivelosť, špecifické záujmy, čo môže poukazovať priamo na Aspergerov syndróm.
Ako a kto diagnostikuje Aspergerov syndróm u detí?
Stanovenie diagnózy môže prebiehať v dvoch fázach. Ak u rodiča prevláda podozrenie na Aspergerov syndróm, mal by vyplniť dotazník alebo posudzovaciu stupnicu, aby zistil intenzitu prejavov v jednotlivých oblastiach, ako ju on sám vníma. Keď sa ukáže, že dieťa má veľa prejavov špecifických pre Aspergerov syndróm, je na mieste vyhľadať pedopsychiatra, ktorý sa špecializuje na autistické spektrum a Aspergerov syndróm. Ten dieťa diagnostikuje. Iba on môže dať dieťaťu oficiálnu diagnózu Aspergerov syndróm.

Veľa detí ako aj dospelých, ktorí trpia Aspergerovým syndrómom, neboli nikdy diagnostikovaní. Niektorým z nich bola mylne určená iná diagnóza, napríklad porucha správania. U mnohých bol diagnostikovaný Aspergerov syndróm neskoro, až v období puberty.
Aký je rozdiel medzi poruchami učenia a Aspergerovým syndrómom?
Špecifické poruchy učenia ako dyslexia, dyskalkúlia a dysortografia na rozdiel od Aspergerovho syndrómu nezasahujú do celkového fungovania osobnosti. Týkajú sa oblasti učenia a myslenia. Mnohí ľudia s Aspergerovým syndrómom majú zároveň aj poruchy učenia. Aspergeri aj ľudia s poruchami učenia majú však jednu vec spoločnú – nie sú neurotypickí. V praxi to znamená, že majú odlišný nervový systém od bežných ľudí. Obrazne povedané, majú mozog inak poprepájaný ako bežní ľudia.
Ako teda vzniká porucha učenia?
Človek má k nej určitú dispozíciu, je buď vrodená alebo dedičná. Taktiež aj deti s narušeným rečovým vývinom mávajú často poruchy učenia.
Aká je charakteristická vlastnosť dieťaťa s poruchou učenia?
Poruchy učenia sa začnú prejavovať už na začiatku školskej dochádzky. Dieťa má problém vyhláskovať si slová, nevie si zapamätať tvary písmen. Čím viac písmen pribúda, tým si ich viac mýli. Zamieňa si tvarovo podobné písmenká, napríklad d – b, p – q, m – n, o – e. Pri písaní vynecháva dĺžne, mäkčene a bodky. Pri písaní aj čítaní si zamieňa, vynecháva alebo pridáva písmenká a slabiky.

Pri čítaní si konce slov zmení. Číta pomaly, robí mu problém sústrediť sa dlhšiu dobu na čítanie. Tým, že sa sústredí na správne prečítanie písmen, uniká mu obsah textu. U menších detí sa stáva, že sa rozplačú a nechcú čítať. Najväčší problém počas celej školy je s písaním diktátov. Obyčajne sa v nich vyskytuje veľké množstvo chýb.
A čo dyskalkúlia? Kedy sa dá u dieťaťa spozorovať?
Dyskalkúliu si môžeme všimnúť zväčša na začiatku druhého ročníka, kedy má dieťa problém pochopiť počítanie s rozkladom čísel a prechod cez desiatku. Ráta všetko po jednom na prstoch. Príklady s vyššími číslami, kedy má sčítavať dvojciferné čísla už nezvláda vypočítať. Veľký problém je počítanie spamäti. Nevie si zapamätať násobilku, delenie je preň ešte ťažšie. Problémy prerastajú aj do bežného života. Nevie narábať s peniazmi. Nevie si spočítať, koľko má platiť v obchode a koľko mu majú vydať. Má problém naučiť sa orientovať podľa hodín. Nevie podľa ručičiek určiť, aký čas ukazujú.
Čo ak zistím, že moje dieťa má poruchu učenia – čo sa dá robiť?
Ak si rodič všimne, že jeho dieťa má viacero z uvedených problémov, môže to byť varovný signál. Je potrebné obrátiť sa na odborníka, školského špeciálneho pedagóga. Najskôr s ním je potrebné konzultovať problémy dieťaťa. On dieťa odosiela na vyšetrenie k odborníkom do centra špeciálno – pedagogického poradenstva. V centre dieťaťu spravia najprv psychologické a potom špeciálno – pedagogické vyšetrenie. Ak škola nemá špeciálneho pedagóga, môže rodič objednať svoje dieťa na diagnostické vyšetrenie aj sám.
Môžem získať individuálny vzdelávací plán pre dieťa, ktoré trpí poruchou učenia?
Psychológ aj špeciálny pedagóg napíšu správu z vyšetrenia. Ak sa u dieťaťa potvrdia poruchy učenia, dávajú návrh na školskú integráciu. Rodič na základe správy z diagnostického vyšetrenia napíše žiadosť o zmenu formy vzdelávania, ktorú doručí vedeniu školy. Škola následne schvaľuje integráciu žiaka. Žiakovi učiteľ spolu so školským špeciálnym pedagógom vypracujú individuálny vzdelávací program (IVP). Tento program by mal byť ušitý na mieru dieťaťa. V IVP sa určuje, aké kompenzačné pomôcky môže požívať, akým spôsobom bude skúšané a hodnotené. Ďalej stanovuje, aké špeciálne postupy sa majú na vyučovaní použiť. Učitelia sú zaviazaní IVP dodržiavať. Ak sa IVP dodržiava, dieťa bude mať zo školy menej stresu a bude dosahovať lepšie študijné výsledky.
Ovplyvňujú poruchy učenia každého človeka inak a prejavujú sa inak v rôznych štádiách vývoja?
Poruchy učenia ovplyvňujú každé dieťa aj v rovine psychologickej a emocionálnej. Takéto deti zaostávajú v učení za svojimi spolužiakmi. Uvedomujú si to a vytvárajú si pocity menejcennosti a nedôveru v svoje schopnosti. Mnohým deťom, ak sa im hneď účinne nepomôže, prerastú tieto emočné problémy do psychosomatických problémov. Môžu to byť bolesti brucha, hlavy alebo iné.
Ako najlepšie môžu pomôcť rodičia svojmu dieťaťu trpiacemu poruchou učenia?
V prvom rade je na rodičovi, hlavne na mame, či si včas všimne problémy v učení. Ak áno, zisťuje si informácie a dáva si otázky. Môže sa jednať o poruchu učenia? Ak sa porucha potvrdí odborníkom, je potrebné uvedomiť si, že dieťa za ňu nemôže. Nie je lenivé, ani sa málo nesnaží. To je druhý krok, prijať dieťa aj s jeho dyslexiou. Tretí krok znamená, hľadať spôsoby ako mu pomôcť zvládať školu a učenie. Venovať mu čas, byť trpezlivý, mať primerané požiadavky. Nerobiť všetko za dieťa, ale postupne ho viesť k samostatnosti. Štvrtý krok znamená nesústrediť sa iba na učenie, školu a školský výkon. Je potrebné aby dieťa malo aj iné aktivity okrem učenia. Nech má svoje činnosti ktoré má rado, či už je to kreslenie, alebo šport.
Môžu byť deti s poruchami učenia úspešné?
Ak sú splnené všetky podmienky, postupne sa bude dieťa zlepšovať. Porucha učenia nikdy celkom nevymizne, avšak každý sa môže vypracovať. Dieťa môže byť úspešné na strednej, dokonca aj na vysokej škole.

Záznamy neboli nájdené...